چگونه مقادیر تکراری در دیتابیس را با دستورات SQL مشخص کنیم

اگر قصد داشته باشیم مقادیر (valueهای) تکراری را در دیتابیس خود و در جدول مورد نظرمان بررسی کنیم و ببینیم که از یک value چند بار استفاده شده است، می‌توان از کوئری زیر استفاده کرد: در کوئری فوق، رکوردهایی که شماره پاسپورت‌هایشان در جدول users…