چطور خطای متداول هنگام ایجاد migration در لاراول را رفع کنیم؟

Syntax error or access violation: 1071 Specified key was too long; max key length is 1000 bytes

برای حل خطای فوق هنگام ایجاد یک migration در لاراول به شیوه‌ی زیر عمل می‌کنیم.

در فایل

/app/Providers/AppServiceProvider.php

تغییرات زیر را اعمال می‌کنیم:

use Illuminate\Support\Facades\Schema;

/**
 * Bootstrap any application services.
 *
 * @return void
 */
public function boot()
{
    Schema::defaultStringLength(191);
}

همانطور که قابل ملاحظه است، ابتدا Schema را در این فایل use کرده‌ایم و در متد boot قطعه کدی را افزودیم و به این طریق مشکل برطرف خواهد شد.

حالا کافی است برای اینکه جداول ما در دیتابیس به طور کامل ایجاد شوند از دستور زیر استفاده کنیم:

php artisan migrate:fresh

درباره نویسنده: احسان

مطالب زیر را حتما بخوانید