توابع و موارد کاربردی در PHP و لاراول

گرفتن URL صفحه‌ی جاری در لاراول که در blade هم جواب می‌دهد:

url()->current()

یافتن یک مقدار در یک رشته در PHP

strstr($string, 'keyword')

str_contains($string, 'keyword')

strpos($string, 'keyword') //حساس به بزرگی و کوچکی حروف

stripos($string, 'keyword') //غیرحساس به بزرگی و کوچکی حروف

درباره نویسنده: احسان

مطالب زیر را حتما بخوانید