چطور تعداد رکوردهای ثبت شده را با تابع rowCount برگردانیم؟

زمانی که قصد داشته باشیم تعداد رکوردها یا به عبارتی تعداد سطرهای درج شده‌ی موجود در دیتابیس را به دست آوریم کافی است از تابع rowCount استفاده کنیم:

try{
	$handler = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=codeigniter','root','');
	$handler->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
}catch(PDOException $e){
	echo $e->getMessage();
	die();
}

$query = $handler->query("SELECT * FROM firsttable");
echo $query->rowCount();

همانطور که در کد بالا مشخص است، تابع rowCount مقدار رکوردهای برگشته شده توسط query را شمرده و باز می‌گرداند. البته این در صورتی است که در دستور SQL محدودیتی مانند زیر ایجاد نشده باشد. چون بدیهی است که در صورت موجود بودن بیش از دو رکورد، به خاطر دستور ایجاد شده، نهایتاً دو رکورد باز خواهند گشت و نه بیشتر:

$query = $handler->query("SELECT * FROM firsttable LIMIT 2");
echo $query->rowCount();

درباره نویسنده: احسان

مطالب زیر را حتما بخوانید