چطور در PHP رشته‌ی مورد نظر را با تابع sprintf فرمت‌دهی کنیم؟

اگر نیاز باشد که یک رشته را به شکل مورد نظر فرمت‌دهی کنیم، تابع sprintf در این زمینه می‌تواند به ما کمک کند.

در سناریوی زیر من متغیری از نوع آرایه دارم که در آن سه مقدار روز و ماه و سال ذخیره شده‌اند. اما روز و ماه در حالت تک عددی وجود دارند و من قصد دارم به فرض به جای ۱-۲-۲۰۲۲ آن را به شکل ۰۱-۰۲-۲۰۲۲ در متغیر یا دیتابیسم ذخیره کنم.

برای این کار کافی است به صورت زیر عمل کنم:

$date = array('2022', '2', '1');

$date = sprintf("%04d-%02d-%02d", $date [0], $date [1], $date [2]);

echo $date; // 2022-02-01

کد بالا به قدر کفایت واضح است و در نهایت خروجی ما می‌تواند خروجی دلخواهمان باشد.

درباره نویسنده: احسان

مطالب زیر را حتما بخوانید