چگونه ID آخرین رکورد ثبت شده در دیتابیس را برگردانیم؟

اگر قصد داشته باشیم آخرین ID درج شده در دیتابیس را برگردانیم یا به عبارتی ID رکوردی که در حال ثبت شدن در دیتابیس است را مشاهده کنیم، کافی است از تابع lastInsertId استفاده کنیم.

طبق نمونه باید توجه داشت نحوه‌ی برگرداندن از طریق handler صورت گرفته است و ما آخرین ID را از handler دریافت کرده‌ایم؛ نه از query

try{
	$handler = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=codeigniter','root','');
	$handler->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
}catch(PDOException $e){
	echo $e->getMessage();
	die();
}

$name = 'Ehsan';
$family = 'Razavi';
$phone = '09120000000';
$score = '93';

$sql = "INSERT INTO firsttable(name,family,phone,score) VALUES(?,?,?,?)";

$query = $handler->prepare($sql);

$query->execute([$name,$family,$phone,$score]);

echo $handler->lastInsertId();

در مثال فوق مقداری که نمایش داده خواهد شد، برابر با ID ثبت شده برای رکورد جاری است.

درباره نویسنده: احسان

مطالب زیر را حتما بخوانید